thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวพรเพชร พานทอง
ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนเทพลีลา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา 3) ศึกษาระดับผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา และ 4) ศึกษาระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ โรงเรียนเทพลีลา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพลีลา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โโ‚ฌโ€œ คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 75 คน โดยการจัดห้องเรียนของโรงเรียนจัดแบบคละความสามารถของนักเรียนทั้งสองห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ กับการใช้บทปฏิบัติการเคมี รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 แผน 13 ชั่วโมง 2) บทปฏิบัติการเคมี รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 บทปฏิบัติการ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 4) แบบประเมินระดับผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการทดลอง เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบและ 5) แบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/82.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีระดับผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะปฏิบัติการทดลองเมื่อเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
4. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
โดย พรเพชร พานทอง (2017-06-04 00:19:26)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv