thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา นางสุเทวี แท้สูงเนิน
โรงเรียน บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกับการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 39 คน ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบ การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ซึ่งภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( ) = 4.76 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.42 และมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.63 / 86.83 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์สูงกว่าการสอนแบบปกติ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ยของเลขคณิต ( ) = 27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) = 4.57 การสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบปกติ ค่าเฉลี่ยของเลขคณิต ( ) = 22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) = 1.81 ค่าสถิติ t เท่ากับ 2.982 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80 , S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายด้านของด้านเนื้อหาวิชา และรูปแบบนำเสนอ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่า และค่า S.D เท่ากันคือ ( = 4.81, S.D = 0.39) และระดับรองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียน ( = 4.80, S.D = 0.41) และด้านผลที่นักเรียนได้รับ นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ( = 4.78, S.D = 0.42)
โดย สุเทวี แท้สูงเนิน (2012-04-15 22:45:41)
เอกสารประกอบการสอน เป็นนวตกรรมที่ใเหมาะกับนักกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาก เป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน ศึกษาได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน
ปรีดา เกษตรสุนทร (2012-04-15 22:51:16)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv